Under=Offiserer

Under=Offiserer


Under-Offiserene utgjorde den mellomste rang-gruppen i et kompani. De bestod av tre forskjellige roller, som i likhet med de gemene holdt sin egen rang innad i rang-gruppen. Under-Offiserene hadde den daglige kontakten med soldatene og skulle fungere som bindeleddet mellom det Gemene mannskap og Over=Offiserene.

De var stort sett uniformert likt som soldatene, men bar ikke gevær, bajonett og patrontaske, men istedenfor hadde de et Kurtz-Gewehr (helebardlignende stakevåpen). Hatten var besatt med en gulltresse og kokarde i sort fløyel. Under-Offiserene hadde også rett på bedre innkvartering enn det gemene mannskapet.


Corporaler:

Normalt 2-3 ved hvert kompani. Corporalene hadde ansvaret for å vekke Offiserene og å purre mannskapene om morgenen. De skulle sørge for at teltene/rommene var klare til inspeksjon og at soldatene var klare og i skikket stand. Corporalene foretok også irettesettelse og avstraffelse av soldatene.

Sergeanter:

Normalt 1-2 ved hvert kompani. Sergeantene tilhørte den midterste rang-gruppen blant Under-Offiserene. De hadde i likhet med Corporalene ansvar for å vekke Offiserene og i tillegg å utkommandere reveljen og tappenstreken når disse skulle finne sted. Sergeantene hadde oversyn med vaktholdet og samarbeidet med Lieutenanten i den daglige driften av kompaniet.

Capitain-des-Armes:

Et kompani var normalt tilsett med en Capitain-des-Armes. Dette var den øverste av Under-Offiserene og hadde det overordnede tilsynet med våpen og ammunisjon. Det var ikke uvanlig at en Capitain-des-Armes ved et geworbent kompani avanserte til Offisersgrad etter noen tid i tjenesten.