Understaben

Understaben


Ved et geworbent regiment var det en regiments-stab som bestod av forskjellige roller med hvert sitt ansvarsområde. Under regiments-staben stod den såkalte Understaben. Denne var ikke nødvendigvis tilknyttet et kompani, men skulle være tilgjengelige for kompaniene.


Gevaldige og Stokkeknekt:

Disse utgjorde militærpolitiet og hadde ansvaret for avstraffelse og forvaring av soldater. Gevaldiger var likestilt med Under-Offiserenes rang-gruppe og bar antakelig uniform lik disse. Stokkeknekten var likestilt med Gefreiterene og bar antakelig mundering lik de gemene, men med besetning i regimentets kjenningsfarge langs sømmene i Surtouten.

Feltskjær:

Det fantes et antall Kompani-Feltskjærer ved et Regiment, disse var som navnet tilsier militærets helsepersonell og lege. Feltskjæren skulle inneha de nødvendige kunnskaper for å kunne behandle alle mulige medisinske utfordringer som kunne oppstå ved et kompani, dog var nok amputasjon og pleie av feltsyke de vanligste oppgavene. Kompani-Feltskjæren var som Gevaldigen likestilt med Under-Offiserenes rang-gruppe. Det vites ikke med sikkerhet om Feltskjæren bar uniform, men om dette var tilfellet, var de mest sannsynlig av samme type som Under-Offiserenes.

Auditør:

Auditøren var militærjurist og skulle inngå i den militære domstolen. Han skulle også kunne bistå i juridiske spørsmål og fungere som advokat. Auditøren var likestilt med Fahnrichen og tilhørte Offiserenes rang-gruppe, selv om Auditøren ikke holdt noen kommando over soldatene. Det vites ikke sikkert om Auditøren bar uniform, men om dette er tilfelle så er det trolig at han bar uniform lik Fahnrichene.

Kvartermester:

Kvartermesterens oppgave var å se til at garnisonen/leiren ble ordnet slik den skulle, at kokegroper og latriner ble gravet, se til at marketenteriet var i lovlig og skikkelig orden og å sørge for at forpleining og fourage var ordnet og brakt til soldatene. Kvartermesteren var sidestilt med Lieutenanten og tilhørte Offiserenes rang-gruppe. Kvartermesteren bistod Lieutenanten i den daglige driften, men holdt ingen kommando over soldatene. Derimot hadde han myndighet over Marketenteriet, trenet og de øvrige sivile tilknyttet garnisonen/leiren. Kvartermesteren bar antakelig en helrød mundering i samme snitt og utforming som offiserene.